Tượng Phật Bà Lá Sen QA002Ý NGHĨA:
Hình tượng Phật bà lá sen trên tay giữ kinh răn bảo chúng sinh được gọi là Trì Kinh Quán Âm hoặc Thanh Văn Quán Âm. Thanh Văn là nghe Phật thuyết pháp được khai ngộ mà xuất gia. Người đáng dùng thân Thanh Văn được độ thoát Ngài liền hiện thân Thanh văn mà vì đó nói pháp”. Hình tượng này của Ngài biểu hiện sự an tường.

Tượng Phật Bà Lá Sen QA002
Tượng Phật Bà Lá Sen QA002

Tượng Phật Bà Lá Sen QA002

Tượng Phật Bà Lá Sen QA002

Tượng Phật Bà Lá Sen QA002
[/chitiet]

Nhận xét

Bài đăng phổ biến